Aihuan Zhang

PhD Student
Department of Finance

Contact
azhan15@lsu.edu
225-578-6291

Research Interests: Corporate Finance, Banking

 

Aihuan Zhang headshot